Abbysiner Bengal Britisk Korthår Cornish Rex Devon Rex Hellig Birma
Maine Coon Norsk Skogkatt Perser Ragdoll Siameser Sibirsk Skogkatt
Exotic Orientalere Burmeser Somali Balinesere  

Reglement

Stamnavnreglement

Oppdretts og registreringsreglement

Vaksinasjonsregler

NRRs karantenebestemmelser

Standard Kattehold

Regler avlsgodkjenning av K-stambokførte katter

NRR - Skjemaer


Søknad stamnavn

Endring stamnavneier

Stamtavlerekvisisjon

Midlertidig registreringsbevis

Godkjenning avlshann utefor FIFe

Opphevelse av klasse 2

Endring av farge, kjønn, rase og navn

Norsk kjøpekontrakt

Engelsk kjøpekontrakt

Helseattest -avl

Helseattest . generell

Helseattest engelsk

Transfer

Transfer-engelsk

Omregistrering fra
annet forbund

Avlsgodkjenning

Rasekryssing

 

 

 

Hvordan bli oppdretter

Oppdretter
Har du lyst til å bli oppdretter ? Har du funnet din rase du ønsker å drive oppdrett med?
Er du med i katteklubb?
 


Medlem av klubb
For å kunne starte oppdrett av katt i regi av NRR må du være innmeldt i en NRR -tilsluttet klubb
NRR har 28 katteklubber spredt utover hel landet, oversikt over disse finner du her.
Poenget med å være med i en klubb, er fordi en klubb som være bindeledd mellom NRR og medlemmet.
I tillegg skal en klubb bistå og veilede sine medlemmer til å drive sunne og gode oppdrett, etter reglene til FIFe og NRR.
Derfor er det viktig at de som blir medlemmer av en katteklubb for å bli oppdretter er aktiv i klubbmiljøet, og deltar på møter for å få gode råd og vink. Og få en bedre forståelse av ansvar og plikter ved å være oppdretter.


Stamnavn
Neste steg for å bli oppdretter å er få seg et eget stamnavn. Alle oppdrettere i NRR må ha et eget stamnavn, som de eier for evig og alltid. Dette er unikt og skal ikke kunne brukes av andre.
Pga. at navnet skal når du har fått et, eies livet ut, du kan ikke bytte det til noe annet, du kan heller ikke endre på det, så er det særs viktig at de alternativene di sender inn, alle er spesielle for deg og at du kan leve med de for evig.

Det er egne regler for stamnavn
Det er for eksempel viktig hvordan man brukes navnet ute i det offentlige rom, dvs. på nettsider, påmeldingsskjemaer, alle dokumenter inn til NRR, kjøpekontrakter m.m.
Stamnavn og egennavn på katter skal skriver nøyaktig slik de er skrevet fullt ut, oppnår kattene titler skal disse også med etter at tittel er registrert hos NRR


Rasen

Hva vet du om rasen du skal avle på
Når du skal avle på rasekatter er det viktig videre og sette seg inn i hvordan skal rasen se ut, hvilke standarder er det rasen teknisk og genetisk skal ha.
For eksempel er det viktig å vite litt om fargegenetikk, hvilke farger kan en få om en parrer en sort katt  med en rødtabby. Det er også genetikk med hensyn til hvor nært kan man parre katter før det blir innavl. Hver enkelt rase kan ha sine krav og gjerne også restriksjoner på hva som er lov og ikke lov å parre.

Kattehold
FIFe og NRR krever en viss standard på hvordan katter i NRR skal ha det når de blir de blir avlet på, dette er noe som er lovfestet, og det ligger et visst ansvar på enhver oppdretter at de skal i sitt oppdrett sørge for at alle katter har det tiltrekkelig bra.

Helse
Videre er det særlig viktig at rasene blir avlet med fokus på kattens helse, at man tar forhåndregler og benytter seg av tester m.m. om det er påkrevd i avl.


Ansvar og forpliktelser

Ovenfor FIFe, NRR og klubben sin
Å sette seg inn i lover og regler , vise gjennom praksis gjennomføring av sitt oppdrett at man forstår reglene og at man gjør sitt ytterste for å følge de. Å være oppdretter innebærer at man skal være en god representant for kattemiljøet gjennom sunt og godt oppdrett, og å være en seriøs aktør.

Ovenfor myndigheter
Som oppdretter selger man gjerne katter ut av Norge og tar også gjerne inn til landet andre katter til videre avl i sitt oppdrett. Da er det viktig og forholde seg til deres regelverk, sette seg ordentlig inn i krav de har før man handler og sender pus over grensene.

Ovenfor kattungekjøper
Som oppdretter har man også et ansvar i forhold til norsk lov, oppdrett av katt er salg/kjøp og ligger under norsk lov, noe som innebærer at gjør man gale valg, kan verken klubb, NRR eller FIFe hjelpe i stor grad, da norsk lov står over disses lover og regler

Så har man når man har solgt en katt, også et visst ansvar for å følge kattungene opp, det er ikke gjort når katten er overlevert. Som oppdretter har man ansvaret for å veilede og gi råd og vink til nye eiere, de skal føle seg trygg på selger.

 

 


 


  


 

Papirflytinn til NRR

Prisliste NRR


Stamnavn:
Eget søknadskjema for medlemmer
Kvittering for betalt avgift til NRR

Stamtavlerevisisjon:
Skjema; Parringsbevis/stamtavlerekvisisjon
Helseattest på katter ikke er brukt i avl tidligere
Kvittering for betalt avgift til NRR

Helseattest:
Helseattest for katter som skal brukes i avl skal ikke være eldre enn 6 måneder og katten må være fylt 10 måneder når attestet er tatt.

Den skal være signert og stemplet av veterinær!
HUSK ID-nummer og fullt navn på katten

Avlshann utenfor FIFe:
Søkes NRR ved Avlsrådet i forkant før en parring
I tillegg til vanlige papirer må det også legges ved  innførselspapirer jf norske myndigheter

Omregistrering fra annet forbund:
Skjema Omregistrering fra annet forbund
Kvittering for betalt avgift til NRR
Original stamtavle
Transfer fra eksportforbundet
Helseattest
Vaksinasjonskort og øvrige påkrevde papirer
fra norske myndigheter

Søknad om transfer (salg ut av NRR til andre forbund):
Eget skjema Søknad om Transfer
Kvittering for betalt avgift til NRR
Helseattest

Eierskifte:
Om man selger kattunger og ikke får påført nye eiere på selve stamtavlerekvisisjonen påligger det et ansvar på oppdretter å sende inn side 2 i kjøpekontrakten, ferdig utfylt og signert til NRR, via klubben
Detter er avgiftsfritt