Vedtekter

 

§ 1 NAVN OG STIFTELSE

Gisund Katteklubb er stiftet den 16. mars 1989, og godkjent av Norske Rasekatters Riksforbund (NRR), tilsluttet og godkjent av Federation Internationale Feline (FIFe).
Klubben og det enkelte medlem kan kun være tilsluttet FIFe, etter NRR’s direktiver.


§ 2 FORMÅL

Gisund Katteklubb er en klubb for alle kattevenner. Klubben har som formål å bedre forståelsen for katten som husdyr og arbeide aktiv mot misligholdelse av katter.
Medlemmene skal verne om de rene rasene og fremme huskatten i Norge og legge vekt på helse, avl og livsvilkår, dvs å drive oppdrett helt i tråd med NRR’s og FIFe’s lover og regler.
Videre skal medlemmene melde fra om mishandlede dyr til dyrebeskyttelsen/dyrlege eventuelt klubben.


§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1
Alle som er interessert i katter på en sunn og god måte kan være medlem av Gisund Katteklubb så fremst de betaler den fastsatte medlemskontingenten og følger de formål og vedtekter som gjelder for Gisund Katteklubb.

§ 3.2
Det skilles mellom hovedmedlem, familiemedlem, støttemedlem og æresmedlem.

§ 3.3
Hovedmedlemmet er det medlemmet som på egenhånd kan drive avl, utstilling osv. Hovedmedlemmet er den som mottatt info, medlemsblad osv fra klubb og NRR.

§ 3.4
Familiemedlemskap kan søkes av familier som tilhører samme husstand. Familiemedlemskapet opphører den dagen familiemedlemmet søker eget oppdrett, da må familiemedlemmet gå over til å bli hovedmedlem. Familiemedlem har samme rettigheter som hovedmedlemmer.

§ 3.5
Støttemedlem er ikke et aktivt medlem, men kan delta på møter, kan ikke stemme ved valg.
Støttemedlem mottar info og kan være med på andre aktiviteter.

§ 3.6
Æresmedlemmer kan de bli som ved en særlig innsats har gjort seg fortjent til det ved sitt arbeid for klubben eller kattesaken.
Man kan kun innvoteres som æresmedlem på generalforsamlingen og da med 2/3 flertall.

§ 3.7
Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for et år av gangen og skal være betalt innen 20 januar

hvert år. Medlemmer som ikke har betalt innen 20 januar strykes som medlemmer. Medlemmer som av denne grunn er strøket, kan ikke gjenopptas som medlem før gammel gjeld til klubben er strøket. Medlemmet kan heller ikke utøve sine rettigheter og plikteri klubben.

§ 3.8
Ved en eventuell overgang til klubben fra en annen klubb må kontigenten og annen gjeld til den gamle klubben være betalt før det inngås medlemskap i Gisund Katteklubb.
Det er styret som skal behandle overgang fra annen klubb og styret kan innhente informasjon om det nye medlemmet av tidligere klubb og eventuelt avvise medlemskap med begrunnelse i NRR’s og Gisund katteklubb’s lover og regler.

§ 3.9
Det samme gjelder når medlemmer går ut av vår klubb, har en annen katteklubb mottatt søknad om medlemskap fra et tidligere medlem av Gisund katteklubb, er klubben ved en slik henvendelse pliktig til å opplyse om medlemmet har gjeld til Gisund Katteklubb/ eventuelt til andre klubber som ikke er gjort opp. Dette er lovfestet i NRR’ lover og regler.


§ 4 GISUND KATTEKLUBB’S GENERALFORSAMLING

Er klubbens høyeste myndighet. Generalforsamlingen fatter vedtak som er retningsgivende for styret frem til neste generalforsamling. Betalt medlemskontigent, samt minimum 3 måneders hoved/familie-medlemskap er en forutsetning for å ha stemmerett på generalforsamlingen.
I tillegg kreves det at medlemmene er over 18 år, og medlemmer under 18 år må ha foreldres samtykke og underskrift.
Stemmerett er begrenset til tilstedeværende medlemmer. ( dvs. at fullmakter og forhåndsstemmer godtas ikke).
Møteleder på generalforsamlingen bør ikke være en fra styret!!
Den årlige generalforsamlingen holdes i løpet av 4. kvartal. Endelig innkalling skal skje med 3 ukers varsel med post eller mail, og skal inneholde følgende sakspapirer:

 • Innkalling til årsmøte
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Liste fra valgkomite på kandidater til valgene
 • Vedtekter

Saker og forslag som ønskes behandlet må være i styrets hender senest 14 dager før GF avholdes. Dette skal sendes skriftlig til klubbens sekretær.

Avstemming på Generalforsamlingen bør foregå skriftlig og anonymt.
Oppnår ingen av kandidatene mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to som har de største stemmetall.

Generalforsamlingen skal alltid inneholde følgende saksliste:

 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av tellekorps (2stk)
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Fastsettelse av medlemskontigenten
 • Fastsettelse av eventuelle endringer i vedtekter
 • Innkomne forslag/ saker
 • Valg av styre, revisor og valgkomite
 • Fastsettelse av delegater til NRR’s Generalforsamling
 • Fastsettelse av vara - delegater til NRR’s Generalforsamling

§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstra ordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når ¼ av de stemmeberettige medlemmene krever det.
Krav skal sendes skriftlig til styret v/ sekretæren med forslag til dagsorden.
Innkalling og behandling skjer som ved ordinær generalforsamling.

§ 6 STYRET

Styret skal bestå av minimum 5 verv.

 • Leder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Utstillingsleder
 • Utstillingssekretær
 • Samt 0 til 2 styremedlemmer

I henhold til personvern har styret taushetsplikt inntil saker som er under behandling er ferdigbehandlet og anonymt protokollført. Styret har taushetsplikt.
Minimum 3 av styrets medlemmer må være tilstede for at styret skal være beslutningsdyktige.Vedtak må ha 2/3 flertall. Styret kan utvides med nestleder og styremedlemmer.

Styret er direkte underlagt klubbens generalforsamling. Styrets oppgaver er å lede klubben etter medlemmenes ønsker, styret medlemmer skal være klubbens ansikt utad og opptre til klubbens beste, ved å i enhver sammenheng vise at vi som klubb skal ta vare på først og fremst kattene våre, men også vise at vi tar vare på hverandre. Styrets underliggende mål er å samle klubben rundt noe positivt som kan være med å skape hygge og trivsel rundt det å være medlem.


§ 7 VALG

Styrmedlemmer velges for 2 år, det kan velges 1 styremedlem pr husstand. For å kunne velges inn i styret må man være fylt 18 år og være hovedmedlem.
1 styremedlem bør ikke ha mer enn to verv i styret.

Valg på lik år
Sekretær
Kasserer
Utstillingsleder
1 vara - medlem

Valg på ulike år
Leder
Utstillingssekretær
1 styremedlem
Dommervert.

Det velges vært år representant til NRR’s generalforsamling. Avstemming på valg av styret bør foregå skriftlig og anonymt. Etter NRR’s forskrifter skal all korrespondanse fra medlemmer foregå gjennom klubb.


§ 8 ARBEIDSOPPGAVER OG FORPLIKTELSER TIL VERV I KLUBBEN

§ 8.1 LEDEREN
Lederen er klubbens og styrets leder. Lederen skal påse at klubben drives ette lover og regler som klubben er underlagt i form av sitt medlemskap innen NRR, klubbens egne vedtekter, målsetninger samt eventuelle pålegg fra generalforsamlingen. Det er lederen plikt å ha kjennskap til de gjeldende lover og regler og utøvelsen av disse.
Leder skal lede foreningsmøter og styremøter. Under dennes fravær eller når det er ønskelig overtar sekretær/nestleder hennes/ hans verv. Det er lederen/ sekretæren som innkaller til møter. Lederen/ sekretæren er også ansvarlig for sakslister til hver styre og medlemsmøte.
Lederen er det naturlige bindeledd mellom alle styremedlemmene og har plikt til å opplyse hele styret om hva som skjer, og skal sørge for at styret får tilgang til informasjon fra NRR.
Lederen skal også gripe fatt i konflikter og problemer innad i styret/ klubben og få satt tingene på dagsorden så snart det lar seg gjøre.

§ 8.2 SEKRETÆREN
Sekretæren skal være klubbens bindeledd mellom forbund og klubb og klubbens medlemmer. Klubbens postadresse skal være den samme som sekretærens. All post utad skal sendes via sekretæren i klubben som viderebefordrer posten til de rette instanser innen NRR og øvrige.
Sekretæren fører referatprotokoll fra styremøtene. Medlemmene har til enhver tid rett til å gjøre seg kjent med referatets innhold.
I saker der bestemte personer blir berørt, skal navn utelukkes i henhold til personvern. Saker som kommer inn til sekretæren skal taes opp ved neste styremøte, er det en konflikt skal involverte personer ikke ha tilgang til hverandres sakspapirer, men begge får anledning til å komme med innspill før en avgjørelse tas av styret..
Før hver generalforsamling skal sekretær, i samarbeid med styret, utarbeide en utførlig rapport over foreningsåret i det inneværende foreningsår.

Sekretæren fungerer som arkivar. I arkivet oppbevares protokoller og alt som er av interesse for foreningen. Etter NRR’s forskrifter skal alle korrespondanse fra medlemmer foregå gjennom klubb dvs at sekretæren har ansvar for klubbens daglige korrespondanse. Dette gjelder også ved protester/ klager på avgjørelser tatt på møter osv.
Dette skal foregå skriftlig, muntlige henvendelser blir ikke tatt hensyn til.

§ 8.3 KASSERER
Styret har ansvaret for å forvalte klubbens økonomiske midler på en forsvarlig og dertil egnet måte. Det skal føres to regnskap i klubben. Et for den vanlige drift samt et for eventuelle utstillinger klubben holder.
Regnskap føres av kasserer. Regnskapet føres fra 1. Oktober til 30. September. Kasserer skal registrere innbetalte medlemsavgifter og viderebringe dette til sekretæren. Kasserer har ansvaret for å informere vår egen utstillingssekretær, om det er noen av våre egne medlemmer som står i gjeld til klubben. Kasserer har ansvarfet for at regnskapet blir gjennomgått på styremøter. Ved foreningsårets slutt skal regnskapet leveres revisor med styrets underskrift.

Under utstilling:

Kasserer har ansvaret for å lage liste over innbetalte utstillingsavgifter. Kasserer har ansvaret for å informere sekretæren om det er noen fra andre klubber som ikke har betalt utstillingsavgift, da dette skal videreformidles til gjeldende klubb.

Kasserer skal ha info fra dommervert om hvilke dommere som skal ha betalt i annen valuta enn Norske Kroner og ha dette klart til utstillingshelgen.

Hovedansvarlige for hver post hvor det kommer inn penger , skal oppbevare og ha pengene under hele utstillingen.

Etter endt utstilling skal hovedansvarlige og styret møtes for opptelling av pengene.

§ 8.4 UTSTILLINGSSEKRETÆR
Utstillingssekretæren er klubbens ansvarlige person når det gjelder å viderebefordre på meldinger til andre utstillinger fr medlemmer samt å sørge for å være bindeledd mellom utstillingsarrangør, klubben og dens medlemmer. Medlemmene er pliktig å gå gjennom utstillingssekretæren ved påmelding til utstilling.

§ 8.5 STYREMEDLEMMER
Styremedlemmer er ikke pålagt noe bestemt ansvar, men skal møte på styremøter og utføre de oppgaver de får og for øvrig eller er pålagt dem

§ 8.6 VARA - MEDLEMMER
Blir innkalt til alle styremøter. Ved stemmerett har disse ikke stemmerett utenom ved forfall fra ordinære styremedlemmer. Skulle en i styret ikke kunne møte skal denne selv ta kontakt med vara - medlem slik at denne kan stille om mulig.

§ 8.7 UTSTILLINGSLEDER

Hovedoppgave er å sørge for at alle oppgaver i forbindelse med utstillinger blir gjort i henhold til styrets vedtak, og skal også sørge for at NRR's og FIFe's utstilingsregler blir fulgt.

§ 8.8 DOMMERVERT

Dommervert har ansvaret for dommerne fra de har sagt ja til å være dommer til de er sendt av gårde etter endt utstilling.

* Det kreves at dommervert har dialog med dommerne forut for utstillingen, for å få tak i viktige opplysninger om

eventuelle spesielle krav fra dommerne.

* Det kreves at dommervert ikke nyter alkohol under utstillingshelgen

* Dommervert har ansvaret for å hente og levere dommerne

* Dommervert skal påse at dommerne får mat og drikke ved ankomst og under utstillingen.

* Dommervert skal ha ansvaret for dommermiddag: Innhente meny, bestilling av bord, ta seg av påmelding.

* Reiseregning skal legges sammen med velkomstbrev på hotellrommet, og det skal stå i brev at det skal leveres

dommervert ved henting lørdag morgen. Dommervert har da ansvaret for å viderebringe dette til kasserer ved

ankomst utstilling lørdag morgen. De skal ammen gjøre klart opgjøret.

§ 9 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON

Medlemmer som ved sin oppførsel, handling eller uttaleser skader eller hindrer klubbens arbeide eller dens anseelse blir suspendert som medlemmer i kortere eller lengre tid. Forslag om utelukkelse kan fremsettes for generalforsamlingen av et flertallig styre og må oppnå 2/3 flertall av avgitte stemmer.
En suspensjon betyr at medlemmet fortsatt er knyttet til klubben. Vedkommende oppebærer ikke i perioden ordinære rettigheter i Gisund Katteklubb slik som deltakelse på utstillinger, videreforsendelse av stamtavlerekvisisjoner osv.
Det suspenderte medlem kan heller ikke i suspensjonsperioden melde seg inn i andre klubber.
En eksklusjon betyr at medlemmets tilknytning til klubben opphører den dato eksklusjonen gjelder fra. Etter en eksklusjon står det tidligere medlem fritt til å søke medlemskap i andre klubber.
Vedtak om forføyning skal avgjøres av styret etter at vedkommende har fått forklart seg. Dette resultat kan, dersom den forføyningen er rettet mot ønsker det, blir avgjort av klubbens generalforsamling.
Styret eller generalforsamlingen bestemmer avhengig av hvilken regel medlem har forbrutt seg mot, om medlemmet skal suspenderes eller ekskluderes. Dersom valget blir suspensjon skal også suspensjonsperioden fastsettes.
Et styrevedtak om forføyning krever et enstemmig styre.

§ 10 UTMELDELSE

Medlemmer som ikke lenger ønsker å være med, har plikt til å melde fra om dette selv, dette skal foregå skriftlig til sekretæren. Det er en selvfølge at når medlemmer trekker seg ut , at medlemmet ved utmeldelsen leverer tilbake klubbens eiendeler.

§ 11 FORANDRING AV VEDTEKTER

Endringer av, og tilføyelser til disse lover kan bare foretas etter skriftlig forslag til generalforsamlingen. I tillegg må de en beslutningsdyktig generalforsamling til med minst 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

§ 12 KONTIGENTEN

Kontigenten betales forskuddsvis. Det skal betales for et kalender år ad gangen, og må være betalt innen 2 desember hvert år.
Er ikke kontigenten betalt ved forfall så anses medlemskapet som opphørt. I praksis vil det si at medlemmet ikke får tilsendt post fra klubben, eller ei tillates å stille ut på utstilling, rekvirere stamtavler osv. Nytt medlemskap er ikke gyldig før medlemskontigent er betalt inn og at gammel gjeld blir gjort opp.

§ 13 MEDLEMSMØTER

Det skal avholdes minst 4 medlemsmøter i året.
Møtene skal ta opp tema som er fremmet av både medlemmene og styret…
Vi skal være en aktiv og sosial klubb, hvor medlemmene skal sammen med styret lage aktiviteter i nærområdet, som skal gi grunnlag for flere medlemmer og større og mer aktivt miljø rundt det å eie og oppdrette katter.

§ 14. NRR’S GENERALFORSAMLING

Klubben bør være representert ved NRR’s GF. Delegater velges blant styrets medlemmer på klubbens GF. Følgende papirer skal ligge ved en søknad til deltakelse på NRR’s generalforsamling:

Klubbens årsberetning

Klubbens regnskap

Liste over klubbens medlemsmasse

Medlemskontingentens størrelse

Oversikt over klubbens sittende styre

Antall delegater som skal delta på GF’n.

Innkomne saker

§ 15 VALG- KOMITE

Valgkomiteen bør bestå av 3 medlemmer og skal velges på klubbens generalforsamling . Styremedlemmer bør ikke kunne velges inn i valgkomiteen.
Valgkomiteen’s oppgaver er å påse at det foreligger kandidater til alle valg, men skal ikke avgi innstilling av de enkelte kandidater.
Valgkomiteen skal også sørge for at de foreslåtte kandidater er forespurt.
Valgkomiteen’s leder skal lede valgene ved generalforsamlingen.
Alle medlemmer kan komme med forslag til kandidater og om det foreligger slike ønsker så bes medlemmene sende sine forslag skriftlig til leder av valgkomiteen.

Sammensetning av valgkomiteen:

1. medlem= Leder av valgkomite
2. medlem
3. medlem

Det skal velges et nytt medlem i valgkomiteen på generalforsamlingen hvert år, og da forsvinner årets leder ut, 2. medlem blir neste års leder av valgkomite, mens det nye medlemmet kommer inn som nytt 3. medlem.

§ 16 KLUBBENS OPPHØR

Klubben kan oppløses, men da kreves det 2/3 flertall på to etterfølgende årsmøter. Ved opphør skal klubbens midler og protokoller overtas av NRR til oppbevaring. Dette blir tilbakelevert en eventuell ny klubb som er godkjent av NRR’s Generalforsamling.

For øvrig gjelder de til enhver gjeldende NRR’s og FIFe’s lover og regler.

VEDTEKTER UNDER UTSTILLING

§ 17
Assistenter og dommervert skal sitte sammen med dommerne under lunsj på utstillingen
(disse bør ikke betale for lunsj)

§ 18
Dommervert skal få dekket middag fredag og lørdag sammen med dommerne pga møteplikt

§ 19
Ved dommermiddag skal klubben betale for dommerne og dommer vert, alle andre fra klubben som vil være med må betale selv.

§ 20
De som har mye utgifter i forbindelse med en utstilling, kan få dekket dette fra en egen klubbpott. Med utgifter menes det:
Bruk av telefon
Bruk av PC
Kjøring
Materialer til PC

§ 21
Dommer vert som skysser dommere til og fra flyplass skal kun ha refundert penger for drivstoff på den aktuelle strekning, i henhold til statens satser.

§ 22
Under utstilling skal det oppbevares medisinskap på kjøkkenet. Ved inngang til kjøkkenet skal dette markeres med et stort rødt kors.

§ 23
Absent(påmeldte katter som ikke møter opp) skal betale som om de har møtt, hvis ikke kan vedkommende bli nektet deltakelse ved neste utstilling klubben arrangerer, og dersom ikke gyldig grunn er dokumentert.